بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱۶۴.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۴۷۰th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۳۷۹.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۴۲۹th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۹.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۳۱۷th
Average citation per nano-article
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۲.۳۱ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۳۷۳th