بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۷۷.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۴۶۰th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۴۶۱.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۴۷۸th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۰.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۳۶۷th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲.۶۰ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۴۷۵th