بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۵۹۷.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۷۹th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱,۴۰۸.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۴۶th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۴.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۶۹th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲.۳۶ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۵۷۷th