بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۵۴۸.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۹۳th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲,۴۹۸.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۷۰th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲۰.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۵۸th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۴.۵۶ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۶۷th