بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۸۷.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۸۶۱th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱۷۰.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۸۱۰th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۶.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۷۰۳th
Average citation per nano-article
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱.۹۵ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۵۶۰th