بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۳۷۲.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۷۴th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۷۷۴.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۲۹۳th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۱.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۲۹۳th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲.۰۸ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۶۷۵th