بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۴۰۱.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۱۳۸th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۴۰۰.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۴۱۱th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۷.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۵۵۰th
Average citation per nano-article
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱.۰۰ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۹۷۹th