بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۵۲۰.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۰۶th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۵۵۹.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۳۹۹th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۷.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۶۸۱th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱.۰۸ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۸۲۷th