بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۷۱۲.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۶۰th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۳,۰۸۹.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۴۹th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲۰.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۵۸th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۴.۳۴ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۸۴th