بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۵۱۹.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۰۷th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱,۰۶۸.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۲۰۳th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۳.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۲۰۰th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲.۰۶ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۶۸۵th