بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۳۹۱.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۶۱th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۷۲۴.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۳۰۶th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۰.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۳۶۷th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱.۸۵ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۷۳۸th