بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۳۱۳.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۲۰۸th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۴۱۷.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۴۰۰th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۸.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۴۲۴th
Average citation per nano-article
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱.۳۳ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۸۸۳th