بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۵۹.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۵۲۲th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۳۴۵.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۶۱۰th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۸.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۵۶۵th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲.۱۷ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۶۳۵th