بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
علم
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۷.۰۰ ندارد بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۱۰/۱۴ ۵۵۰th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۲۴۵ ارجاع بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۱۰/۱۴ ۶۲۰th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱۳۹ مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۱۰/۱۴ ۵۵۶th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱.۷۶ ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۱۰/۱۴ ۶۷۸th