بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱۳۹.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۵۵۶th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۲۴۵.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۶۲۰th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۷.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۵۵۰th
Average citation per nano-article
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱.۷۶ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۶۷۷th