بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۵۷۳.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۸۵th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲,۲۵۱.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۷۸th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲۰.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۵۸th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۳.۹۳ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۴۱th