بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۵۲۱.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۰۵th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱,۷۸۶.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۱۲th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۸.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۹۰th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۳.۴۳ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۲۳۶th