بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۵۵۵.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۹۰th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱,۲۲۵.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۷۷th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۲.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۲۴۱th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲.۲۱ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۶۲۵th