بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۳۳۱.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۲۱۰th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۸۰۵.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۲۷۶th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۲.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۲۴۱th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲.۴۳ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۵۴۷th