بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۳۴۱.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۱۸۰th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۶۵۷.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۲۳۰th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱۲.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۱۴۷th
Average citation per nano-article
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱.۹۳ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۵۷۳th