بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۸۱۲.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۴۴th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲,۸۳۴.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۶۰th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲۰.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۵۸th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۳.۴۹ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۲۲۲th