بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۷۸۵.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۳۶th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱,۹۸۶.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۵۴th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱۵.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۶۸th
Average citation per nano-article
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۲.۵۳ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۲۷۱th