بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
علم
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۷.۰۰ ندارد بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۱۰/۱۴ ۵۵۰th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۳۷۲ ارجاع بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۱۰/۱۴ ۴۴۲th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱۷۴ مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۱۰/۱۴ ۴۴۵th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۲.۱۴ ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۱۰/۱۴ ۴۵۳th