بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۰۶.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۷۵۴th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲۲۵.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۷۶۴th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۷.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۶۸۱th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲.۱۲ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۶۵۶th