بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲۶۸.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۲۷۷th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۴۳۵.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۵۰۳th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۸.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۵۶۵th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱.۶۲ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۷۸۱th