بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۳۰۲.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۲۱۹th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۴۳۷.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۳۸۲th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۷.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۵۵۰th
Average citation per nano-article
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱.۴۵ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۸۲۸th