بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۶۱.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۵۱۵th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۴۰۹.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۵۳۴th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۹.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۴۵۳th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲.۵۴ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۵۰۳th