بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱۸۹.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۴۰۵th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۴۸۹.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۳۲۵th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۹.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۳۱۷th
Average citation per nano-article
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۲.۵۹ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۲۴۴th