بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲۶۳.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۲۸۵th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۹۱۹.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۲۳۸th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۳.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۲۰۰th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۳.۴۹ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۲۲۲th