بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

شاخصی ها

SCIENCE

تاریخ

تعداد

واحد

منبع

بروزرسانی

رتبه

ISI indexed nano-articles

تعداد مقالات مرتبط با فناوری نانو که در پایگاه داده ISI نمایه شده اند.

Unit:

مقاله

Abbreviation:

مقالات فناوری نانو
۲۰۱۸-۰۱-۰۱
۲۰۱۸-۱۲-۳۱
۲۶۳.۰۰
۱۲
۲۰۱۹-۰۷-۰۳
۲۸۵th

Total number of citations to nano-articles

برابر است با مجموع ارجاعات داده شده به مقالات فناوری نانو از زمان انتشار مقالات تا زمان گردآوری اطلاعات. به عنوان مثال، تعداد کل ارجاعات مقالات نانوی 2001 برابر است با مجموع کل ارجاعات داده شده به مقالات نانوی منتشر شده در سال 2001، از زمان انتشار آنها (سال 2001) تا زمان گردآوری تعداد ارجاعات آنها (مثلا سال 2006)

Unit:

ارجاع

Abbreviation:

تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۸-۰۱-۰۱
۲۰۱۸-۱۲-۳۱
۹۱۹.۰۰
۱۳
۲۰۱۹-۰۷-۰۳
۲۳۸th

h-Index of nano-articles

معیاری از قابلیت تولید علم (تعداد مقالات) و میزان اثربخشی آنها (ارجاعات) است. اگر مقالات یک فرد یا نهاد را بر حسب تعداد ارجاعات رده‌بندی کنیم، h-Index برابر hامین مقاله‌ای است که حداقل h ارجاع داشته باشد. مثلاً اگر مقالة بیست و دوم فردی 23 ارجاع داشته باشد در حالیکه تعداد ارجاعات مقالة بیست و سوم او 21 است، h-Index این فرد برابر 22 است. این مقدار در واقع معیار ارزیابی کمی و کیفی مقالات علمی است و تعداد مقالات با کیفیت و پرارجاع را نشان می‌دهد. بنابراین اگر مقدار h-Index یک سازمان یا کشور بالا باشد نشان‌دهندة این است که هم تعداد مقالات آن کشور و هم تعداد ارجاعات داده شده به آن مقالات بالاست و به همین ترتیب اگر h-Index نهادی پایین باشد یعنی یا تعداد مقالات آن کم بوده یا مقالات آن ارجاعات کمی داشته‌اند.

Unit:

ندارد

Abbreviation:

h-Index مقالات نانو
۲۰۱۸-۰۱-۰۱
۲۰۱۸-۱۲-۳۱
۱۳.۰۰
۳۲
۲۰۱۹-۰۷-۰۳
۲۰۰th

Average citation per nano-article

عبارت است از متوسط ارجاعات داده شده به مقالات نانوی منتشر شده در یک سال، از زمان انتشار آنها تا زمان اندازه گیری

Unit:

ارجاع به مقاله

Abbreviation:

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۸-۰۱-۰۱
۲۰۱۸-۱۲-۳۱
۳.۴۹
۳۱
۲۰۱۹-۰۷-۰۳
۲۲۲th