بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲۴۴.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۳۱۲th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۵۱۷.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۴۲۹th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۹.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۴۵۳th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲.۱۲ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۶۵۶th