بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۳۶۷.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۷۸th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۹۴۹.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۲۳۰th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۲.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۲۴۱th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲.۵۹ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۴۷۹th