بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱۲۸.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۶۰۳th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۲۴۱.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۶۲۶th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۶.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۷۰۳th
Average citation per nano-article
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱.۸۸ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۶۰۷th