بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۳۷۰.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۱۵۳th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۸۰۶.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۱۸۴th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱۰.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۲۳۰th
Average citation per nano-article
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۲.۱۸ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۴۳۲th