بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۳۰۰.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۲۴۴th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۶۸۳.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۳۲۱th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۰.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۳۶۷th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲.۲۸ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۶۰۸th