بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
علم
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۲۲.۰۰ ندارد بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۱۰/۱۴ ۱۰th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۲,۷۰۹ ارجاع بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۱۰/۱۴ ۳۰th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۶۲۱ مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۱۰/۱۴ ۷۲th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۴.۳۶ ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۱۰/۱۴ ۱۳th