بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۶۴۳.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۶۹th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۳,۳۳۲.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۴۳th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲۲.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۳۷th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۵.۱۸ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۳۶th