بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۶۲۱.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۷۲th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۲,۷۰۹.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۳۰th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۲۲.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۱۰th
Average citation per nano-article
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۴.۳۶ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۱۳th