بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۸۳۵.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۳۹th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲,۹۸۰.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۵۳th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲۲.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۳۷th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۳.۵۷ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۹۷th