بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۶۱۱.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۷۴th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲,۵۷۵.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۶۹th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۸.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۹۰th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۴.۲۱ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۰۲th