بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۶۳۸.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۶۴th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱,۷۴۱.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۶۵th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱۵.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۶۸th
Average citation per nano-article
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۲.۷۳ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۱۸۴th