بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۴۴۴.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۱۱۸th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۷۶۳.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۱۹۰th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱۰.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۲۳۰th
Average citation per nano-article
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱.۷۲ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۶۹۹th