بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۴۷۶.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۲۱th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱,۱۵۱.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۸۸th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۲.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۲۴۱th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲.۴۲ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۵۵۴th