بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۴۹۱.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۱۴th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱,۴۰۶.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۴۷th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۵.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۳۷th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲.۸۶ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۳۹۰th