بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۵۹۸.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۷۸th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱,۱۰۲.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۹۵th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۲.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۲۴۱th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱.۸۴ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۷۴۰th