بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۹۳.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۸۳۲th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۶۷.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۸۱۱th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۶.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۷۶۸th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱.۸۰ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۷۴۹th