بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲۰۳.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۳۸۵th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۳۳۸.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۶۲۷th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۹.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۴۵۳th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱.۶۷ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۷۶۹th