بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲۳۲.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۳۳۱th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۶۳۸.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۳۴۸th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۸.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۵۶۵th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲.۷۵ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۴۲۱th