بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۲۶۳.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۲۶۲th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۴۵۵.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۳۶۸th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۸.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۴۲۴th
Average citation per nano-article
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱.۷۳ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۶۸۹th