بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲,۴۱۱.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۳rd
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۹,۹۸۱.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۲nd
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۳۱.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۸th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۴.۱۴ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۱۱th