بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۲,۴۷۷.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۳rd
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۷,۶۷۳.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۲nd
h-Index of nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۲۷.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۳rd
Average citation per nano-article
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۳.۱۰ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۱۰۸th