بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۶۹۳.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۶۳th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲,۸۸۰.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۵۶th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲۲.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۳۷th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۴.۱۶ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۰۹th