بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۴۴.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۵۶۵th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۳۶۷.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۵۸۱th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۹.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۴۵۳th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲.۵۵ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۴۹۷th