بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۷۷.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۹۴۵th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۲۳۱.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۶۴۷th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۸.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۴۲۴th
Average citation per nano-article
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۳.۰۰ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۱۲۸th