بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲۱۱.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۳۷۶th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۵۷۰.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۳۹۴th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۰.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۳۶۷th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲.۷۰ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۴۳۷th