بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۶۰۸.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۷۵th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱,۹۴۳.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۰۰th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۷.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۹۸th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۳.۲۰ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۲۹۵th