بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۳۰۵.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۲۱۵th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۶۱۴.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۲۵۲th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱۰.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۲۳۰th
Average citation per nano-article
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۲.۰۱ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۵۱۸th