بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲۳۴.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۳۳۰th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۴۹۱.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۴۴۹th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۹.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۴۵۳th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲.۱۰ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۶۶۴th