بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
علم
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۵.۰۰ ندارد بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۱۰/۱۴ ۸۵۳th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۲۵۳ ارجاع بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۱۰/۱۴ ۶۰۹th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۲۵۵ مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۱۰/۱۴ ۲۷۴th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۰.۹۹ ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۱۰/۱۴ ۹۸۵th