بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۲۵۵.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۲۷۴th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۲۵۳.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۶۰۹th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۵.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۸۵۲th
Average citation per nano-article
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۰.۹۹ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۹۸۳th