بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۴۲۶.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۱۲۳th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۷۳۸.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۱۹۷th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۹.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۳۱۷th
Average citation per nano-article
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱.۷۳ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۶۸۹th