بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۴۳۲.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۳۶th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۷۸۳.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۲۹۰th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۸.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۵۶۵th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱.۸۱ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۷۴۵th