بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۴۶۵.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۱۱۳th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱,۳۳۲.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۹۶th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱۳.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۱۲۰th
Average citation per nano-article
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۲.۸۶ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۱۶۱th