بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۴۸۱.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۲۰th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱,۵۱۵.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۳۶th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۴.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۶۹th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۳.۱۵ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۳۰۸th