بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۳۳۷.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۲۰۱th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۸۰۳.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۲۷۷th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۰.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۳۶۷th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲.۳۸ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۵۷۱th