بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۳۳۰.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۱۹۰th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۶۴۱.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۲۳۷th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۹.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۳۱۷th
Average citation per nano-article
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱.۹۴ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۵۶۶th