بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۳۰۸.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۲۱۱th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۶۱۸.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۲۴۷th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۹.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۳۱۷th
Average citation per nano-article
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۲.۰۱ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۵۱۸th