بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۰۸.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۷۴۵th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲۳۹.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۷۵۱th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۶.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۷۶۸th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲.۲۱ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۶۲۵th