بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۹۹.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۷۶۵th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱۶۵.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۸۲۴th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۶.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۷۰۳th
Average citation per nano-article
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱.۶۷ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۷۲۱th