بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۷۷۱.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۳۸th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱,۷۸۸.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۶۲th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱۶.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۵۱th
Average citation per nano-article
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۲.۳۲ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۳۶۵th