بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۹۰۹.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۳۲th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲,۳۵۵.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۷۴th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۶.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۱۶th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲.۵۹ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۴۷۹th