بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۷۴۵.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۵۳th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲,۱۳۸.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۸۵th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۶.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۱۶th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲.۸۷ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۳۸۳th