بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۲۳۳.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۳۰۱th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۵۳۶.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۲۹۴th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱۰.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۲۳۰th
Average citation per nano-article
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۲.۳۰ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۳۷۶th