بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۰۲.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۷۸۵th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲۸۶.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۶۸۷th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۸.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۵۶۵th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲.۸۰ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۴۰۳th