بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱۱۵.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۶۵۷th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۳۳۸.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۴۷۹th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱۰.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۲۳۰th
Average citation per nano-article
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۲.۹۴ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۱۳۸th